ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ยาสัตว์

ห้องปฎิบัติการ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

ห้องปฎิบัติการเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของ บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบ ห้องปฎิบัติการแต่ละห้องให้สามารถปฎิบัติการ เพื่อให้เหมาะสมกับงานทดสอบ มีเครื่องมือที่มีความทันสมัย เช่น เครื่อง Ultra High Performance liquid Chromatography (U-HPLC) เครื่อง Automatic Titrator เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscpy (FT-IR), เครื่อง UV Spectrophotometry เป็นต้น

โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดได้มีการควบคุมมาตรฐาน จึงได้รับการสอบเทียบและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทำให้ได้ผลการวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำและมีความเที่ยงตรง

 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (เคมี)

  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทดสอบทางกายภาพ และเคมี ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน

 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (จุลชีวิทยา)

  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานทดสอบจุลชีวิทยาในผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ เช่น การตรวจสอบการปนเปื้อนทางจุลชีวะ (Microbial Limit Test), การทดสอบความแรง (Potency) ของยาปฏิชีวนะ (Microbial Assay) เป็นต้น

 

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox