ประวัติของบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 และเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม หรือจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไปจากแหล่งชุมชุม และห่างจากพื้นที่อตุสาหกรรมเพื่อปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ

บริษัท ได้มีการปรับปรุงระบบการผลิต เพื่อไปเป็นตามมาตราฐานระบบ GMP / PICs ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้ผลงานที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และการบริการลูกค้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ครอบคลุม เราใส่ใจในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าในทุกระดับ ตามความต้องการของภาคตลาดอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาผง และยาน้ำ

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ตั้งอยู่บนพื้น 8 ไร่ มีอาคารสำนักงานที่ 1 และโรงงานผลิตเป็นหนึ่งเดียวกับ 720 ตารางเมตรของพื้นที่ เรามีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่มีคุณภาพ และถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ในทุกขั้นตอนการผลิต แผนกประกันคุณภาพ จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของทาง บริษัทฯ ยังคงดำเนินการผลิตตามมาตรฐาน GMP / PICs โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ การผลิตยาทีดี ซึ่งได้รับการรับรองภายใต้การมาตราฐานการผลิตที่ดี (GMP) โดยองค์การอาหารและยา (FDA) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2009 มีหลายมาตรฐานที่จะรับประกันสินค้าทุก บริษัท ฟาร์มาเทค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตอย่างปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศและระหว่างประเทศ

คลังสินค้าสำเร็จรูป 1,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส เพื่อให้มีความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้บนฉลาก เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นไปตามมาตราฐาน GMP / PICs

บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด มีกำลังการผลิตยาผสมอาหารสัตว์ 1,080 ตัน /ปี ผลิตยาน้ำ 225,000 ลิตร/ปี สำหรับการผลิตเพื่อรองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จะขยายการผลิตให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มยาปราศจากเชื้อที่เป็นกลุ่ม non-penicillin และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาเม็ด ที่จะเริ่มโครงการในปี 2559

การควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ในการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการผลิต นอกจากนี้ยังมีการทดสอบแบบสุ่มเพื่อคุณภาพลักษณะทางกายภาพเคมีและการปนเปื้อนทางชีวภาพ โดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ พร้อมอุปกรณ์ทดสอบที่ทันสมัย​​ที่จะรับประกันกระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสีย

เป้าหมายโครงการดำเนินงานในปี 2559

1. การขอรับรอง Thailand trust mark เพื่อยกระดับมาตราฐานคุณภาพสินค้าบริษัทฯ ส่งสินค้าออกต่างประเทศ
2. การขอรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) บริษัทฯ ตระหนักว่าการเจริญเติบโตของบริษัทฯเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดแห่งมาตรฐานแรงงานไทย กฎหมายและมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพในการทำงาน ให้กับพนักงานตามความเหมาะสม และจัดให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว บริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นในการป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิต และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ อบรมเพิ่มความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4.CSR บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับลูกค้า พนักงานและชุมชน

 

ปรัชญา
เราเชื่อว่าการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงในการเติบโตในตลาดสินค้าอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยาสัตว์

กลยุทธ์
เราผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดี ในราคาที่ไม่แพง ในประเทศไทยมีประชากรที่มีความรู้ และการศึกษาทางวิชการมากขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วนำมาใช้จากทั่วโลก ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนการดำเนินขั้นตอนกระบวนในการธรุกิจ รวมถึงการผลิตสินค้ามากกว่าหลายประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถแข่งขันภายในประเทศและต่างประเทศ สินค้าของทางบริษัท ฟาร์มาเทค จำกัด ยังคงรับประกันความพึงพอใจ 100% ด้วยความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในการปฎิบัติการผลิตสินค้าภายใต้ ตามมาตราฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ศักยภาพ
- โครงสร้างการบริหารงานไม่ซับซ้อน รวดเร็ว และฉับไว
- ผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดผลและน้ำ ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มปศุสัตว์
- ช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริหารงานขายได้หลายช่องทาง
- มีฐานการตลาดกว้างขวาง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทีมฝ่ายวิชาการที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
- มีทีมงานการตลาดและงานขายอย่างมืออาชีพ

Sky Bet by bettingy.com

Ghgt Facebook Likebox